جستجو

تعمیر آرامبند

اصولا برای تعمیر آرامبند از کارشناسان خبره استفاده می‌شود. برای تعمیر آرامبند کارشناس باید از دانش کافی برخوردار باشد. مدنظر حساسیت میزان بودجه ی مد نظر برای نصب آن با کنترل پشتی است. مخصوصاً باید در درب های بازویی که در جهت مخالف ورزش باد باز می شوند استفاده شود. کنترل پشتی برای محافظت از کارکنان، اجزای درب، دیوارهای اطراف و اشیا، بدون محدود کردن زاویه ی باز شدن درب به کار می رود. اگر به علت ویژگی.های ساختاری درب، لازم باشد لنگه.ی درب داخل قاب بر روی محور لولای درب سوار شودباید یک استپ که زاویه.ی باز شدن درب را محدود می.کند استفاده شود .درب.های بازویی تنها می.توانند در وضعیت خاص و با استفاده از لوازم خاص یا اجزای ساختمانی یکپارچه باز نگاه داشته شوند.