تعمیر سیستم کنترل تردد “۰۹۱۲۲۸۰۲۲۷۱ ۰۲۱۶۶۳۶۳۱۶۹”


گیت های کنترل تردد امروز برای ورود خروج در مکان های عمومی مانند مترو یا شرکت های خصوصی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. می توان گفت در بیشتر مکان های عمومی دیده می شوند.به همین دلیل باید اطلاعاتی در مورد خرابی های انها داشته باشیم.سیستم کنترل تردد به معنای مدیریت تردد یا دستیابی به یک منبع و گرفتن سرویس از آن می باشد.