جستجو

تعمیر آرامبند در دولت

تعمیر آرامبند در دولت یکی از فعالیت های اصلی ایرانمهر به شمار می رود. این آرامبند اجزای اختیاری است که میتوان بر روی درب ها نصب کرد. با این کار عمر مفید قفل و دیگر اجزا را افزایش داد. آرامبند ها این اطمینان را به افراد میدهند که در بدون صدا و آرام بسته میشوند.آرامبندها براساس سایز و نمره فنر یا همان قدرت آرامبند تقسیم میشوند. فنرآرامبند ها از یک سایز تاهفت سایز موجودهستند. تعمیر آرامبند در دولت به وسیله کارشناسان زبره ایرانمهر انجام می شود.

این ابزار غالبا به در و چهارچوب در متصل میشوند، تاپس از باز و بسته شدن در به آرام و تدریجی بسته شدن آن کمک کنند.مکانیزم کاربردی آرامبندها به این صورت است که با باز شدن درب مایع هیدرولیک از یک مخزن آرامبند به مخزن دیگر آرامبند منتقل میشوند و به محض اینکه فنر آرامبند دوباره درب را بسته نگهمیدار مایع هیدرولیک از طریق یکسری شیررآلات آرامبند سرعت را متنقل میکنند به مخزن قبلی آرامبند منتقل میشوند. درحالت کلی آرامبندها از سازوکارفنرآرامبند،سیلندرآرامبند،پیستون آرامبند،روغن هیدرولیک آرامبند استفتده میکنند.