جستجو

آرامبند ریوبی

آرامبند ریوبی یکی از اجزای اختیاری است که میتوان برروی درب ها نصب وبااین کار عمرمفید قفل ودیگر اجزا را افزایش داد. آرامبند ریوبی این اطمینان را به افراد میدهند که در بدون صدا و آرام بسته میشوند.آرامبندها براساس سایز و نمره فنر یا همان قدرت آرامبند تقسیم میشوند. فنرآرامبند ها از یک سایز تاهفت سایز موجودهستند.آرامبندها غالبا به در و چهارچوب در متصل میشوند، تاپس از باز و بسته شدن در به آرام و تدریجی بسته شدن آن کمک کنند.

مکانیزم کاربردی آرامبندها به این صورت است که با باز شدن درب مایع هیدرولیک از یک مخزن آرامبند به مخزن دیگر آرامبند منتقل میشوند. به محض اینکه فنر آرامبند دوباره درب را بسته نگه میدارد.