تعمیر آرامبند   “09122802271    02166363169”

تعمیر آرامبند معمولا کاری تخصصی و نیاز به افراد متخصص دارد که در غیر اینصورت اتمال خرابی و هزینه های سنگین می باشد.

بااختراع کردن یک وسیله برای آرام بسته شدن درپس از ورود و خروج افراد بااستفاده از نیروی جک بود،آرامبندها به وجود آمدند.

آرامبندها یکی از اجزای اختیاری است که میتوان برروی درب ها نصب وبااین کار عمرمفید قفل ودیگر اجزا را افزایش داد.

در اواخر قرن19 میلادی بسیارری از مخترعان ومهندسان درحال بررسی بعد جدیدی از آسایش بشریت بودند.

که یکی از این ابعاد روند بسته شدن درب ها پس از عبور افراد بود.

آرامبند ها این اطمینان را به افراد میدهند که در بدون صدا و آرام بسته میشوند.

آرامبندها براساس سایز و نمره فنر یا همان قدرت آرامبند تقسیم میشوند.

فنرآرامبند ها از یک سایز تاهفت سایز موجودهستند.

اجزای تشکیل دهنده ی آرامبندها:

1)پاشنه ی آرامبند یاکفش بازویی آرامبند

2)ساعد بازویی آرامبند

3)بازوی اصلی آرامبند

4)پیچ تنظیم سرعت آرامبند

مزایای جک آرامبند:

1)آرامبند ها موجب آرام باز و بسته  شدن درب ها میشوند

2)آرامبند ها موجب ضربه گیرشدن درب میشوند

3)آرامبند ها دارای طول عمرزیادی میباشند

4)آرامبند ها برروی همه ی درب ها قابل نصب هستند

معایب آرامبندها:

1)آرامبند ها در دماهای بسیاربالا وپایین مناسب نمیباشند

2)آرامبندها در درب هایی که محیط آنها مواد تجزیه کننده دارند مناسب نمیباشند

3)آرامبند ها در درهایی که برای فضای خارجی حفاظ ندارند مناسب نیستند.

 شماره تماس:09122802271             02166363169          02166199043              09362143438