دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته غالبا برای نکات کوری که قابل دسترسی نیست کاربرد دارند. دوربین مدار بسته آنالوگ اولین نسل از دوربین مداربسته هستند و به نوعی قدیمی ترین نوع دوربین مداربسته؛ دوربین مداربسته آنالوگ هستند. دوربین مداربسته آنالوگ، نوعی وسیله الکترونیکی است که با استفاده از حسگرهای الکترونیکی که در این دستگاه تعبیه شده است، تصاویر را دریافت می کند و آنها را به سیگنال های الکترونیکی تبدیل می نماید.